Obchodní podmínky internetového obchodu

 • Všeobecná ustanovení

Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vtkt.cz a popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím na straně dodavatele a kupujícím na straně odběratele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Prodávající :

Ing. František Řihák
Sídlo: Česká 183/22, 679 61 Letovice
Tel.: +420 516 412 762
Email: info@vtkt.cz
IČ: 66553733
DIČ: CZ6206251667

 • Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem závazného potvrzení návrhu smlouvy (objednávky) kupujícího prodávajícím.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 • Objednávka

Způsoby vytvoření objednávky:

1. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře přímo v internetovém obchodě

2. zasláním e-mailem na adresu objednavky@vtkt.cz s příslušnými údaji:

jméno a příjmení, případně název firmy,

fakturační adresa, dodací adresa pokud se liší od fakturační,

telefon, e-mail pro komunikaci,

druh (nejlépe objednací kód zboží), množství a cenu objednaného zboží

druh přepravy

Odesláním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami a tím se objednávka stává závaznou.

Odstoupení od objednávky je možné pouze po konzultaci s prodávajícím a to buď emailem na objednavky@vtkt.cz nebo telefonicky. Storno objednávky je potvrzeno kupujícímu emailem.

 • Cena zboží

Kupujícímu jsou zobrazeny koncové ceny jak bez DPH, tak včetně DPH. Zobrazená cena zahrnuje recyklační poplatky účtované dle zákona o odpadech i autorské odměny dle vyhl. č.488/2006, pokud se na zboží vztahují.

V případě zvýšení ceny, zaviněné třetí stranou, bude kupující písemně požádán o vyslovení souhlasu s navýšením ceny. Pokud kupující nevysloví z navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch prodávajícího, vrátí mu je prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů.

 • Platební podmínky

Zboží lze uhradit následujícími způsoby:

· v hotovosti na prodejně.

· dobírkou.

· na splátky se společností ESSOX s.r.o

· převodem předem na účet prodávajícího. V tomto případě bude zboží expedováno do 24 hodin po připsání odpovídající částky na účet prodávajícího.

· převodem se splatností na účet prodávajícího. Zboží přitom zůstává výlučně ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku úplného zaplacení

 • Dodací podmínky

· osobní odběr na prodejně

· přepravou PPL

· obchodní balík České pošty (nutno uvést do poznámky u elektronické objednávky)

· osobní odběr na prodejně pro zboží, jehož váha je vyšší než 30 kg, případně dohoda o jiném způsobu přepravy (cena přepravy je v tomto případě stanovena dohodou)

K ceně zboží je účtováno dopravné a balné v případě, že celková cena zboží v elektronické objednávce nepřesáhne částku 5.000,- Kč bez DPH.

Tabulka cen (bez DPH):

na dodací adresu s dobírkou: PPL - 150,- Kč / balík,
na dodací adresu s dobírkou: Obchodní balík ČP – 120,- Kč/balík
na dodací adresu bez dobírky: PPL - 150,- Kč / balík
na dodací adresu bez dobírky: Obchodní balík ČP – 90,- Kč/balík
osobní odběr v sídle prodávajícího: 0,- Kč.
K ceně je připočtena příslušná DPH.

 

 • Termín dodání a expedice zboží:

U zboží deklarovaného „Skladem“  bývá termín expedice do 2 pracovních dnů.

U ostatního zboží je předpokládaný termín expedice sdělen kupujícímu e-mailem a kupující je vyzván k odsouhlasení termínu expedice.

Běžná doba doručení zásilky je ve většině případů následující den po expedici, závisí však na aktuálních podmínkách přepravce.

 • Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:

smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele
smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a
další smlouvy vyjmenované zákonem.
Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen k řádnému vrácení kompletního zboží (plnění), tj. v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 • Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 • Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Není-li v záručním listě uvedena,delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců. Dodávané zboží je vždy určeno pro český trh a obsahuje záruční listy které akceptují značkoví servisní partneři. Reklamace může být uplatněna:

- v nejbližším servisu dané značky

- na prodejně prodávajícího nejlépe zasláním zboží s kopií daňového dokladu

Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů. Oprávněná reklamace bude vyřízena, včetně odstranění vady, nejpozději do 30 dnů. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je povinen v opodstatněných případech o průběhu reklamace vést písemný zápis a kopii předat kupujícímu.

 • Ochrana osobních údajů

S osobními údaji je prodejce povinen nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby a nejsou poskytovány třetím stranám. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas s evidencí osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.

 • Odpovědnost

Upozorňujeme, že informace o zboží a službách na stránkách tohoto internetového obchodu jsou přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné či technické nepřesnosti. Mohou se také kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Nicméně se tímto nijak nezbavujeme své povinnosti řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a služeb.